CKZiU2 E Strefa Słuchacza E Egzamin Zawodowy E Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:

a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach szkolnictwa zawodowego

b. na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie umożliwia uzyskanie:

a. świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie – w przypadku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji,

b. dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – w przypadku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego (odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia).

 

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. przystępują:

1) uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 i realizują podstawę programową z 2017 r. Uczniowie dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem szkolnym 2017/2018, a nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej, powtarzają naukę i realizują podstawę programową z 2017 r.

2) absolwenci dotychczasowego czteroletniego technikum, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2026/2027

3) absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026

4) absolwenci szkoły policealnej, którzy realizowali podstawę programową z 2017 roku – do zakończenia roku szkolnego 2025/2026

5) osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową z 2017 r. prowadzony nie dłużej niż do dnia 31 marca 2021 r. – do dnia 31 października 2027 r.

6) osoby spełniające warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, które w okresie po dniu 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. po raz pierwszy złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. oraz przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwenci branżowej szkoły I stopnia, dotychczasowego czteroletniego technikum i szkoły policealnej, w których kształcenie było realizowane zgodnie z podstawą programową z 2017 roku, a także osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzany zgodnie z podstawą programową z 2017 roku, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny – do dnia 31 sierpnia 2028 r.

7) osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. zgłoszonych przez starostę do okręgowej komisji egzaminacyjnej – do dnia 31 października 2027 r. 2.2.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

a. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,

b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem:

a. elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu lub

b. arkuszy i kart odpowiedzi.

Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla zawodu (Formuła 2017), w którym wyodrębniono kwalifikację.

Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:

· w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
· wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, wykonane z wykorzystaniem komputera,
· d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
· dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja wykonana z wykorzystaniem komputera.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

a. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza,

b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył,

c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie, który prowadził kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot,

d. w uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w innym miejscu, niż miejsce, o którym mowa w lit. a, b i c, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,

e. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystępują w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

a. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce albo centrum, w którym odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu,

b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce albo centrum, w którym odbywał praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczna naukę zawodu,

c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie prowadzącym ten kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot,

d. w uzasadnionych przypadkach uczeń, absolwent lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, mogą przystąpić do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w innym miejscu niż miejsce, o którym mowa w lit. a, b i c, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,

e. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie przystępuje w szkole, placówce, centrum, u pracodawcy lub podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

– ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna,

– KARTA ODPOWIEDZI.

 

Podczas części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

– ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierającą instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania,

– KARTA OCENY oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego. Pakiety egzaminacyjne i materiały niezbędne do wykonania zadania egzaminacyjnego są dostarczone do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu. Przygotowanie, drukowanie, przechowywanie i transport arkuszy egzaminacyjnych i innych materiałów egzaminacyjnych odbywa się w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Podczas części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający mogą korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, wskazanych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ogłaszanym nie później niż na miesiąc przed terminem potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w terminach zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2022 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. opublikowanym na stronie ((https://cke.gov.pl/ Egzaminy zawodowe > Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / Formuła 2017 > Harmonogram, komunikaty i informacje) oraz zgodnie z komunikatem dyrektora danej okręgowej komisji egzaminacyjnej opublikowanym na stronie internetowej tej komisji na 5 miesięcy przez terminem egzaminu w danej sesji.

 

Aktualności

Czekoladowe odlewy

Nauczyciel zawodu Pan Sylwester Kaczmarczyk pod kierownictwem Dyrektora mgr inż. Piotr Zarzyka, wykonali...

czytaj dalej

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

Ogłoszenia