1. Główna
 2. /
 3. O Nas
 4. /
 5. Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i Ustawicznego nr 2 W RADOMIU

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki Centrum Kształcenia Zawodowego (dalej jako „Pracodawca”) i Pracowników w związku   przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę określoną w umowie o pracę, umowie zlecenia, umowie o współpracy oraz innej umowie cywilnoprawnej łączącej Pracownika z Pracodawcą, wykonywaną przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem jest możliwe,
 • Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę oraz inną umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę o współpracy, umowę o dzieło, jeśli realizacja tej umowy wiąże się z wykonywaniem obowiązków na rzecz Pracodawcy w miejscu ich stałego wykonywania wyznaczonym przez Pracodawcę,
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).
 1. Praca zdalna nie stanowi telepracy, o której mowa w art. 675-6717 Kodeksu pracy
  (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

§2 Warunki dopuszczalności pracy zdalnej

 1. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem  COVID-19:
 • po złożeniu przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego pracownika oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej dot. polecenia wykonywania pracy zdalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • po udzieleniu zgody na pracę zdalną od pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego w związku z wnioskiem pracownika o umożliwienie pracy zdalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jeśli wykonywanie pracy na danym stanowisku umożliwia pracę w innym miejscu niż miejsce stałego jej wykonywania oraz jeśli jest to niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.

§3 Prawa i obowiązki Pracodawcy

 1. Pracodawca zobowiązuje się do przekazywania Pracownikowi zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający Pracownikowi pracę zdalną.
 2. Pracownik w pracy zdalnej powinien wykorzystywać przydzielony  służbowy sprzęt komputerowy, jak również prywatny sprzęt komputerowy z zachowanie zasad ochrony danych osobowych, oraz instrukcji pracy zdalnej  zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.
 3. Komunikowanie się z uczniami i słuchaczami odbywa  za pomocą służbowej poczty elektronicznej  (e-mail),  oraz służbowych kont e-mail,   z zachowanie zasad ochrony danych osobowych.
 4. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej wynikach.

§4 Prawa i obowiązki Pracownika

 1. Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym  z Pracodawcą. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
 2.  Ponadto Pracownik zobowiązuje się do:
 • pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych Pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy Pracodawcy,
 1. potwierdzania obecności w pracy   poprzez zalogowanie się do systemu   Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Oświatą  jak :

                –    dziennik elektroniczny  Librus,  

                –    wprowadzanie danych do programów  finansowo księgowych  w chmurze,  

                 –    wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej – SIO,

                 –    wysyłanie komunikatu drogą mailową,

                 –    monitorowanie elektronicznej poczty  służbowej i na bieżąco udzielanie odpowiedzi, na nadesłane  e-maile,

                 –   prowadzenie zajęć na specjalnie przygotowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu: Platformie Edukacyjnej dla słuchaczy KKZ.

 1. Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Pracodawcy. Pracownik niezwłocznie zgłasza Pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie.
 2. Pracownik  zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§5 Ochrona informacji i danych osobowych

 1. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego ( w tym prywatnego jeżeli wykorzystywany jest do celów służbowych)  oraz posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi, oraz zniszczeniem.
 2. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u Pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.
 3. Pracownik ma obowiązek  zapoznania się i przestrzegania  instrukcji  pracy zdalnej Centrum Kształcenia Zawodowego   Załącznik nr 5 do Regulaminu.

 §6 Postanowienia końcowe

 1. Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony w poleceniu Pracodawcy. Pracodawca może dowolnie kształtować okres wykonywania pracy zdalnej, uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej Pracownik zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza pisemnym lub elektronicznym oświadczeniem  i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury obowiązujące u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

                                                                                                               Załącznik nr 1

 

Polecenie wykonania pracy zdalnej 

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19 w dniach od ……………. do …………… / bezterminowo* ma Pani/ Pan ………………………………..……… wykonywać pracę zdalną w miejscu zamieszkania/inne* ……………………………………… .

…………………………………………………

/imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego
lub osoba działającej z upoważnienia pracodawcy/

/dział, stanowisko/

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

                                                                                                             Załącznik nr 2

(uzupełnia Pracownik, który nie otrzymał od Pracodawcy polecenia pracy zdalnej)

Wniosek o umożliwienie pracy zdalnej

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19,  zwracam się
z prośbą o umożliwienie mi pracy zdalnej w dniach od ……………. do …………… / bezterminowo*.

Pracę zdalną będę wykonywał/a w miejscu zamieszkania/inne* ……………………………………… .


Opcjonalnie:
Prośbę swą uzasadniam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko Pracownika/

/dział, stanowisko/

*niepotrzebne skreślić

 

 

                                                                                                   Załącznik nr 3

(uzupełnia każdy Pracownik, mający wykonywać pracę w formie zdalnej)

Oświadczenie Pracownika

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu pracy zdalnej w [nazwa organizacji]
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Jednocześnie oznajmiam, że znane są mi zasady ochrony danych osobowych oraz że ukończyłem szkolenie z zasad bezpiecznej pracy zdalnej z wynikiem pozytywnym.

…………………………………………

/imię i nazwisko Pracownika/

/dział, stanowisko/

 

 

                                                                                             Załącznik nr 4

Udostępnienie dokumentacji w wersji papierowej (np. dzienniki papierowe)

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19 w dniach od ……………. do ……………/bezterminowo* udostępniam Pani/ Panu ………………………………..……… dokumentację w wersji papierowej …………………………………. z obowiązkiem zwrotu do Dyrektora Placówki.

(wpisać jaką)

W przypadku zagubienia, zniszczenia będą ponoszone konsekwencje.

…………………………………………………

/imię i nazwisko, osoby, której

przekazano dokumentację papierową/

/dział, stanowisko/

 

*niepotrzebne skreślić

                                                                                                      

 

                                                                                                 Załącznik nr 5   

Instrukcja Pracy zdalnej  w Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu

§ 1

Pracujesz zdalnie

Zapewnij sobie bezpieczeństwo pracy na komputerze:

 • Używaj swojego loginu i hasła przy logowaniu się do komputera
 • Stosuj silne hasła
 • Sprawdź aktualność i aktywność oprogramowania antywirusowego
 • Sprawdzaj aktualizacje systemowe i aplikacyjne. Na bieżąco je aktualizuj.
 • Zabezpieczaj dostęp do komputera kiedy z niego nie korzystasz. Nie pracuj na komputerze z programami uruchomionymi w tle
 • Po zakończonej pracy wyloguj się ze wszystkich usług i konta użytkownika, a następnie zamknij komputer
 • Wykorzystuj zaufany punkt dostępowy do sieci Internet
 • Nie loguj się do otwartych sieci WIFI
 • Jeżeli korzystasz z aplikacji chmurowych wykorzystuj dostęp do nich poprzez zaufaną przeglądarkę
 • Po zakończonej pracy wyloguj się z usług chmurowych
 • Do komunikacji wykorzystuj jedynie służbową skrzynkę pocztową
 • Nie uruchamiaj przekierowań wiadomości ze służbowej skrzynki na prywatną
 • Zwróć szczególną uwagę na otrzymywane wiadomości – czytaj dokładnie treść, zwracaj uwagę na adres nadawcy oraz linki w wiadomościach
 • Przesyłając dokumenty z danymi osobowymi szyfruj pocztę
 • Nie korzystaj do celów służbowych z komunikatorów dostępnych w sieciach i usługach społecznościowych
 • Jeżeli to możliwe unikaj drukowania służbowych dokumentów w domu lub miejscu, w którym pracujesz zdalnie
 • Po wydrukowaniu i wykorzystaniu dokumentu zadbaj o jego bezpieczne zniszczenie np. przez niszczarkę. Jeżeli nie możesz zniszczyć dokumentu w sposób bezpieczny pozostaw go w zabezpieczonym miejscu i zniszcz po powrocie do swojej organizacji
 • Skanując dokumenty zapisuj je na lokalnym dysku lub we wskazanym przez IT zasobie sieciowym (ew. chmurowym). Jeżeli skanujesz dokumenty z wykorzystaniem aplikacji na telefon pamiętaj o usunięciu pliku z aplikacji lub folderu, w którym zeskanowany plik został zapisany

 

Praca-zdalna-załącznik nr 5

Aktualności

Ogłoszenia