CKZiU2 E O Nas E Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i Ustawicznego nr 2 W RADOMIU

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki Centrum Kształcenia Zawodowego (dalej jako „Pracodawca”) i Pracowników w związku   przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę określoną w umowie o pracę, umowie zlecenia, umowie o współpracy oraz innej umowie cywilnoprawnej łączącej Pracownika z Pracodawcą, wykonywaną przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli wykonywanie pracy poza takim miejscem jest możliwe,
 • Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę oraz inną umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę o współpracy, umowę o dzieło, jeśli realizacja tej umowy wiąże się z wykonywaniem obowiązków na rzecz Pracodawcy w miejscu ich stałego wykonywania wyznaczonym przez Pracodawcę,
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).
 1. Praca zdalna nie stanowi telepracy, o której mowa w art. 675-6717 Kodeksu pracy
  (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1040).

§2 Warunki dopuszczalności pracy zdalnej

 1. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem  COVID-19:
 • po złożeniu przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego pracownika oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej dot. polecenia wykonywania pracy zdalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • po udzieleniu zgody na pracę zdalną od pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego w związku z wnioskiem pracownika o umożliwienie pracy zdalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jeśli wykonywanie pracy na danym stanowisku umożliwia pracę w innym miejscu niż miejsce stałego jej wykonywania oraz jeśli jest to niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.

§3 Prawa i obowiązki Pracodawcy

 1. Pracodawca zobowiązuje się do przekazywania Pracownikowi zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający Pracownikowi pracę zdalną.
 2. Pracownik w pracy zdalnej powinien wykorzystywać przydzielony  służbowy sprzęt komputerowy, jak również prywatny sprzęt komputerowy z zachowanie zasad ochrony danych osobowych, oraz instrukcji pracy zdalnej  zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.
 3. Komunikowanie się z uczniami i słuchaczami odbywa  za pomocą służbowej poczty elektronicznej  (e-mail),  oraz służbowych kont e-mail,   z zachowanie zasad ochrony danych osobowych.
 4. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od pracownika informacji o jej wynikach.

§4 Prawa i obowiązki Pracownika

 1. Pracownik wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym  z Pracodawcą. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
 2.  Ponadto Pracownik zobowiązuje się do:
 • pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych Pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 • bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy Pracodawcy,
 1. potwierdzania obecności w pracy   poprzez zalogowanie się do systemu   Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Oświatą  jak :

                –    dziennik elektroniczny  Librus,  

                –    wprowadzanie danych do programów  finansowo księgowych  w chmurze,  

                 –    wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej – SIO,

                 –    wysyłanie komunikatu drogą mailową,

                 –    monitorowanie elektronicznej poczty  służbowej i na bieżąco udzielanie odpowiedzi, na nadesłane  e-maile,

                 –   prowadzenie zajęć na specjalnie przygotowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu: Platformie Edukacyjnej dla słuchaczy KKZ.

 1. Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Pracodawcy. Pracownik niezwłocznie zgłasza Pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie.
 2. Pracownik  zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§5 Ochrona informacji i danych osobowych

 1. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego ( w tym prywatnego jeżeli wykorzystywany jest do celów służbowych)  oraz posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi, oraz zniszczeniem.
 2. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u Pracodawcy wraz z dokumentami powiązanymi.
 3. Pracownik ma obowiązek  zapoznania się i przestrzegania  instrukcji  pracy zdalnej Centrum Kształcenia Zawodowego   Załącznik nr 5 do Regulaminu.

 §6 Postanowienia końcowe

 1. Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony w poleceniu Pracodawcy. Pracodawca może dowolnie kształtować okres wykonywania pracy zdalnej, uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej Pracownik zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza pisemnym lub elektronicznym oświadczeniem  i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury obowiązujące u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

                                                                                                               Załącznik nr 1

 

Polecenie wykonania pracy zdalnej 

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19 w dniach od ……………. do …………… / bezterminowo* ma Pani/ Pan ………………………………..……… wykonywać pracę zdalną w miejscu zamieszkania/inne* ……………………………………… .

…………………………………………………

/imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego
lub osoba działającej z upoważnienia pracodawcy/

/dział, stanowisko/

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

                                                                                                             Załącznik nr 2

(uzupełnia Pracownik, który nie otrzymał od Pracodawcy polecenia pracy zdalnej)

Wniosek o umożliwienie pracy zdalnej

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19,  zwracam się
z prośbą o umożliwienie mi pracy zdalnej w dniach od ……………. do …………… / bezterminowo*.

Pracę zdalną będę wykonywał/a w miejscu zamieszkania/inne* ……………………………………… .


Opcjonalnie:
Prośbę swą uzasadniam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko Pracownika/

/dział, stanowisko/

*niepotrzebne skreślić

 

 

                                                                                                   Załącznik nr 3

(uzupełnia każdy Pracownik, mający wykonywać pracę w formie zdalnej)

Oświadczenie Pracownika

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu pracy zdalnej w [nazwa organizacji]
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Jednocześnie oznajmiam, że znane są mi zasady ochrony danych osobowych oraz że ukończyłem szkolenie z zasad bezpiecznej pracy zdalnej z wynikiem pozytywnym.

…………………………………………

/imię i nazwisko Pracownika/

/dział, stanowisko/

 

 

                                                                                             Załącznik nr 4

Udostępnienie dokumentacji w wersji papierowej (np. dzienniki papierowe)

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wywołaną zagrożeniem chorobą COVID-19 w dniach od ……………. do ……………/bezterminowo* udostępniam Pani/ Panu ………………………………..……… dokumentację w wersji papierowej …………………………………. z obowiązkiem zwrotu do Dyrektora Placówki.

(wpisać jaką)

W przypadku zagubienia, zniszczenia będą ponoszone konsekwencje.

…………………………………………………

/imię i nazwisko, osoby, której

przekazano dokumentację papierową/

/dział, stanowisko/

 

*niepotrzebne skreślić

                                                                                                      

 

                                                                                                 Załącznik nr 5   

Instrukcja Pracy zdalnej  w Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu

§ 1

Pracujesz zdalnie

Zapewnij sobie bezpieczeństwo pracy na komputerze:

 • Używaj swojego loginu i hasła przy logowaniu się do komputera
 • Stosuj silne hasła
 • Sprawdź aktualność i aktywność oprogramowania antywirusowego
 • Sprawdzaj aktualizacje systemowe i aplikacyjne. Na bieżąco je aktualizuj.
 • Zabezpieczaj dostęp do komputera kiedy z niego nie korzystasz. Nie pracuj na komputerze z programami uruchomionymi w tle
 • Po zakończonej pracy wyloguj się ze wszystkich usług i konta użytkownika, a następnie zamknij komputer
 • Wykorzystuj zaufany punkt dostępowy do sieci Internet
 • Nie loguj się do otwartych sieci WIFI
 • Jeżeli korzystasz z aplikacji chmurowych wykorzystuj dostęp do nich poprzez zaufaną przeglądarkę
 • Po zakończonej pracy wyloguj się z usług chmurowych
 • Do komunikacji wykorzystuj jedynie służbową skrzynkę pocztową
 • Nie uruchamiaj przekierowań wiadomości ze służbowej skrzynki na prywatną
 • Zwróć szczególną uwagę na otrzymywane wiadomości – czytaj dokładnie treść, zwracaj uwagę na adres nadawcy oraz linki w wiadomościach
 • Przesyłając dokumenty z danymi osobowymi szyfruj pocztę
 • Nie korzystaj do celów służbowych z komunikatorów dostępnych w sieciach i usługach społecznościowych
 • Jeżeli to możliwe unikaj drukowania służbowych dokumentów w domu lub miejscu, w którym pracujesz zdalnie
 • Po wydrukowaniu i wykorzystaniu dokumentu zadbaj o jego bezpieczne zniszczenie np. przez niszczarkę. Jeżeli nie możesz zniszczyć dokumentu w sposób bezpieczny pozostaw go w zabezpieczonym miejscu i zniszcz po powrocie do swojej organizacji
 • Skanując dokumenty zapisuj je na lokalnym dysku lub we wskazanym przez IT zasobie sieciowym (ew. chmurowym). Jeżeli skanujesz dokumenty z wykorzystaniem aplikacji na telefon pamiętaj o usunięciu pliku z aplikacji lub folderu, w którym zeskanowany plik został zapisany

 

Praca-zdalna-załącznik nr 5

Aktualności

Czekoladowe odlewy

Nauczyciel zawodu Pan Sylwester Kaczmarczyk pod kierownictwem Dyrektora mgr inż. Piotr Zarzyka, wykonali...

czytaj dalej

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

Ogłoszenia