1. Główna
 2. /
 3. Oferta Edukacyjna
 4. /
 5. Szkoła Policealna

Szkoła Policealna

O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie (ukończone LO, LU, TU – nie jest wymagane zdanie matury).

O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Centrum oferuje następujące kierunki kształcenia w Szkole Policealnej:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy                                   »pobierz zgłoszenie«

            Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach.
Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy:

 • identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami,
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki,
 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków,
 • współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

            Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

            Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:

 • monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik administracji                                   »pobierz zgłoszenie«

            Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań.  Do najważniejszych zadań technika administracji należy:

 • opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych,
 • planowanie i organizowanie narad, zebrań, konferencji i sesji,
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej,
 • planowanie kosztów i przychodów,
 • gospodarowanie majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

            Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej (zespolonej  i niezespolonej), w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych), w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach niewymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

            Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik administracji będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce administracji,
 • udzielania informacji pracownikom oraz klientom,
 • kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji,
 • sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań,
 • udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników,
 • sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami,
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji,
 • przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Technik archiwista                                   »pobierz zgłoszenie«

            Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem dokumentów oraz postępowaniem końcowym z dokumentacją. Po ukończeniu szkoły absolwent może pracować w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt różnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:

 • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
 • ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
 • brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
 • przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;

w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:

 • opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,
 • opracowywania dokumentacji audiowizualnej,
 • gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Ukończenie Szkoły Policealnej daje możliwość przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

→ REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Aktualności

Ogłoszenia