1. Główna
 2. /
 3. Oferta Edukacyjna
 4. /
 5. Szkoła Policealna
 6. /
 7. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Przedmioty w kształceniu:

 • podstawy prawa pracy
 • techniczne bezpieczeństwo pracy
 • ergonomia w środowisku pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • działalność gospodarcza
 • ocena ryzyka zawodowego
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • podstawy przedsiębiorczości

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

 • określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych;
 • ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy;
 • formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego.

2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

 • odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;
 • wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;
 • ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
 • dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej;
 • charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji;
 • określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;
 • opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko;
 • posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.

3. Ocenianie ryzyka zawodowego

 • stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
 • rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
 • identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;
 • wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;
 • ocenia poziom ryzyka zawodowego;
 • wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
 • sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń.

4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 • stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych;
 • ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
 • sporządza dokumentację powypadkową;
 • określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 • określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;
 • analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
 • określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
 • stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych;
 • opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Aktualności

Ogłoszenia