Technik archiwista

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz postępowaniem końcowym z nią związanym. Swój zawód wykonuje w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt poszczególnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Każda instytucja czy organizacja, jak również każdy w niej pracujący, wytwarzają dokumenty. Mają one określoną wartość. W związku z tym muszą być odpowiednio sklasyfikowane, opisane i zabezpieczone. Istniejące normy ściśle określają, w jakiej formie i jakich warunkach mogą być przechowywane różne typy dokumentów. Wiedzę o tym posiadają archiwiści. Muszą oni w związku z tym zajmować się przejmowaniem dokumentów do archiwów i składnic akt zgodnie z przepisami i w formie uporządkowanej. Zadaniem archiwistów jest odpowiednie zabezpieczenie akt, czemu służą specjalne opakowania i odpowiednio przygotowane pomieszczenia. Jego zadaniem jest także sporządzenie pomocy ewidencyjnych, dzięki którym łatwiej można skorzystać z dokumentów.

Niezwykle istotnym zadaniem archiwisty jest udostępnianie akt. Wiąże się to często z przeprowadzaniem kwerend archiwalnych, wystawianiem zaświadczeń, robieniem kopii czy odpisów. Obwarowane jest to wieloma przepisami, np. o ochronie danych osobowych czy ochronie praw autorskich. Ze względu na podstawowy podział każdej dokumentacji na materiały, które mają być przechowywane wieczyście i materiały do czasowego przechowywania, archiwista pilnuje określonych terminów i przeprowadza procedury przekazania akt do archiwów państwowych lub brakowania dokumentacji.

W związku z pojawianiem się coraz nowszych rozwiązań w dziedzinie tworzenia dokumentów, np. dokumentacji na nośnikach elektronicznych, zadaniem archiwisty staje się również prowadzenie szkoleń z zakresu tworzenia i postępowania z dokumentacją. Wiąże się to z koniecznością ustawicznego samodzielnego dokształcania archiwistów. Również tendencje propagowania posiadanych dokumentów nakładają na archiwistę konieczność realizowania wystaw z posiadanych zbiorów czy opracowywania publikacji o zasobach w archiwach.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum.

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:
a) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
b) ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
c) brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
d) przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:
a) opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,
b) opracowywania dokumentacji audiowizualnej,
c) gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia, szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po zakończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie o jego ukończeniu.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik archiwista.

Aktualności

Ogłoszenia