Technik administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Technik administracji może być zatrudniony: w administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych), w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Przedmioty w kształceniu:

 • działalność gospodarcza
 • język obcy zawodowy w administracji
 • wstęp do statystyki
 • podstawy prawa cywilnego
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego i finansów publicznych
 • technika pracy biurowej
 • administracja w praktyce
 • podstawy przedsiębiorczości

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik administracji.

 

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

 • rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
 • rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
 • rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;
 • korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
 • promuje nowoczesny model administracji publicznej;
 • rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;
 • korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
 • rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
 • ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;
 • określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
 • stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;
 • sporządza umowy cywilnoprawne;
 • sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
 • wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w jednostce administracji;
 • określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego

 • przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
 • wszczyna postępowanie administracyjne;
 • ustala właściwość organu administracyjnego;
 • informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;
 • wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
 • podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
 • prowadzi rozprawę administracyjną;
 • sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
 • sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
 • pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;
 • wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;
 • wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;
 • rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
 • stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.

3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

 • określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
 • analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
 • charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego;
 • sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
 • sporządza typowe sprawozdanie budżetowe.

Aktualności

Ogłoszenia