CKZiU2 E Oferta Edukacyjna E Szkoła Policealna E Technik administracji

Technik administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Technik administracji może być zatrudniony: w administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych), w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Przedmioty w kształceniu:

 • działalność gospodarcza
 • język obcy zawodowy w administracji
 • wstęp do statystyki
 • podstawy prawa cywilnego
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego i finansów publicznych
 • technika pracy biurowej
 • administracja w praktyce
 • podstawy przedsiębiorczości

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik administracji.

 

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

 • rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
 • rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
 • rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;
 • korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
 • promuje nowoczesny model administracji publicznej;
 • rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;
 • korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
 • rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
 • ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;
 • określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
 • stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;
 • sporządza umowy cywilnoprawne;
 • sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
 • wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w jednostce administracji;
 • określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego

 • przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
 • wszczyna postępowanie administracyjne;
 • ustala właściwość organu administracyjnego;
 • informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;
 • wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
 • podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
 • prowadzi rozprawę administracyjną;
 • sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
 • sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
 • pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;
 • wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;
 • wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;
 • rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
 • stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.

3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych

 • określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
 • analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
 • charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego;
 • sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
 • sporządza typowe sprawozdanie budżetowe.

Aktualności

Czekoladowe odlewy

Nauczyciel zawodu Pan Sylwester Kaczmarczyk pod kierownictwem Dyrektora mgr inż. Piotr Zarzyka, wykonali...

czytaj dalej

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

Ogłoszenia