1. Główna
  2. /
  3. Oferta Edukacyjna
  4. /
  5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

O przyjęcie do klasy pierwszej na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci Gimnazjum, ośmioletniej Szkoły Podstawowej.
O przyjęcie do klasy drugiej na semestr trzeci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Branżowej Szkoły I Stopnia
Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy lub trzeci powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający
w publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.
O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.

Do liceum można również przyjąć osobę, która:

  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży,
  • ukończyła 15 lat, jeżeli osoba ta przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
  • uczestnika Ochotniczego Hufca Pracy, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno–wychowawczych ukończył 15 lat, określa art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2022 poz. 690).

Nauka w liceum trwa 4 lata.

Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu) i zaocznym (sobota i niedziela).

Ukończenie liceum daje możliwość rozpoczęcia nauki w Szkole Policealnej oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego, a także zdobycie zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Dokumenty do pobrania

 

→ REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Aktualności

Ogłoszenia