Praktyki zawodowe

 

Symbol i nazwa zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Czas trwania praktyki

Liczba godzin praktyki zawodowej

311310 Technik mechatronik

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

311303 Technik elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

334306 Technik administracji

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

140 godzin

311504 Technik mechanik

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4 tygodnie – w trakcie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

160 godzin

 

Programy praktyki zawodowej 

Przed odbyciem praktyki zawodowej każdy z uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego zobowiązany jest odebrać z sekretariatu lub wydrukować ze strony www.ckziu2.radom.pl  potwierdzenie o odbyciu praktyki zawodowej, z którym to udaje się do firmy gdzie ma się odbyć praktyka. Firma potwierdza możliwość odbycia praktyki zawodowej. Z potwierdzeniem tym następnie należy przyjść do sekretariatu w celu wypisania umowy i dziennika praktyki zawodowej, które to dokumenty podpisuje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu. Po podpisaniu przez Dyrektora Centrum dokumentów uczestnik odbywa praktykę zawodową. Bardzo ważnym dokumentem jest także oświadczenie o ubezpieczeniu NNW. Każdy z uczestników zobowiązany jest taki dokument podpisać. Jeśli ktoś jest nie ubezpieczony to należy na czas odbywania praktyki się ubezpieczyć.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu

 1. zwalnia uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
  a) uzyskane przed rozpoczęciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu;
 2. może zwolnić uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
  a) uzyskane przed rozpoczęciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub
  c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

Dokumenty do pobrania

 

Aktualności

Ogłoszenia