1. Główna
  2. /
  3. Oferta Edukacyjna
  4. /
  5. Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia

Celem kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej  i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Branżowa Szkoła II Stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w określonym zawodzie na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Ważnym aspektem Branżowej Szkoły II Stopnia jest możliwość  zdawania egzaminu maturalnego.

Branżowa Szkoła II Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu umożliwia uzyskanie wykształcenia w zawodach:

Kształcenie może odbywać się w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Na semestr pierwszy klasy pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

  1. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
  2. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024*

* W postępowaniu rekrutacyjnych w roku szkolnym 2023/2024 będą brane pod uwagę oceny
z fizyki i informatyki wymienione na świadectwie ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia.

Aktualności

Ogłoszenia