Technik elektryk

Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Od technika elektryka wymaga się umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej oraz posługiwania się techniką komputerową.

Z uwagi na wymagania rynku pracy, pracodawców oraz szybko zachodzące zmiany w technologii, np. sterowania, zabezpieczeń, technik pomiarowych technik elektryk powinien uaktualniać swoją wiedzę zawodową oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe. Opisywany zawód wykonywany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z energią elektryczną. Technik elektryk znajdzie więc zatrudnienie w przedsiębiorstwach energetyki zawodowej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w pionach głównego energetyka, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego i transportu kolejowego, w budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach usługowych oraz biurach projektowych, a także w innych zakładach i przedsiębiorstwach, w których niezbędny jest pracownik o takim wykształceniu.

Typowe stanowiska pracy dla technika elektryka to:

  • technik do spraw pomiarów,
  • technik ds. obsługi odbiorców,
  • konserwator urządzeń i sprzętu elektrycznego,
  • serwisant sprzętu elektrycznego, elektryk,
  • elektromonter urządzeń rozliczających.

Do wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie przez technika elektryka świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz ukończenie kursów bhp. Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiedniego napięcia uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną.

Do głównych wymagań psychofizycznych technika elektryka należą: rozróżnianie barw, zdolność koncentracji, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, odpowiedzialność.

Do wielu zadań zawodowych technika elektryka należy:

  • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji,
  • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
  • stosowanie i dobieranie, jak również instalowanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:
a) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
b) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
c) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

2) w zakresie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:
a) eksploatowania instalacji elektrycznych,
b) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia, szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po zakończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie o jego ukończeniu.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik elektryk.

Aktualności

Ogłoszenia