Technik mechatronik

Technik mechatronik jest jednym z młodszych zawodów ze względu na fakt, że dziedzina wiedzy i techniki, jaką jest mechatronika, weszła do słownika pojęć zawodów dopiero kilka lat temu. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do tego zawodu jest potencjalnym pracownikiem poszukiwanym na rynku pracy, gdyż dysponuje umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, która znajduje zastosowanie w nowoczesnych maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowana jest również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

  • projektowanie i konstruowanie urządzeń z zastosowaniem technik komputerowych,
  • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
  • obsługa i programowanie sterowników PLC,
  • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
  • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
  • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
a) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
c) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia, szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po zakończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie o jego ukończeniu.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik mechatronik.

Aktualności

Ogłoszenia