Technik informatyk

Technik informatyk, potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej. Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizację pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie okresu ich użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera, urządzeń mobilnych i peryferyjnych oraz systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy i serwis.

Technik informatyk może ponadto: dobierać urządzenia sieciowe, serwery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej, montować okablowanie strukturalne lokalnej sieci komputerowej według projektu, instalować i konfigurować urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne, odpowiadać za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej, wykonywać modernizację lokalnej sieci komputerowej, administrować zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej, podłączać sieć lokalną do Internetu i zabezpieczać przepływ danych w sieci, nadzorować politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej, diagnozować i naprawiać awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej, organizować pracę podczas montażu sieci i jej naprawy, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorować procesy montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

Do zadań technika informatyka należy także programowanie prostych aplikacje desktopowych i mobilnych, projektowanie i wykonywanie stron internetowych, sklepów internetowych i systemów zarządzania treścią, budowanie dynamicznych witryn wykorzystujących internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów, tworzenie aplikacji, skryptów i apletów wykonywanych po stronie klienta oraz serwera., administrowanie aplikacjami i witrynami internetowymi, projektowanie i tworzenie bazy danych, doradzanie klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony, tworzenie i obrabianie grafiki, dźwięku i filmu na potrzeby stron internetowych, zabezpieczanie strony internetowej oraz bazy danych, monitorowanie i testowanie witryn i aplikacji internetowych, konfigurowanie i naprawianie lokalnych i internetowych baz danych, nadzorowanie prac projektowych i wykonawczych dotyczących aplikacji internetowych i baz danych, prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w zakresie baz danych i aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych.

Proponowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
b) administrowania systemami operacyjnymi,
c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych,
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Liczba uczestników: 25

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia, szkołę średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po zakończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie o jego ukończeniu.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskanie dyplomu w zawodzie technik informatyk.

Aktualności

Ogłoszenia