CKZiU2 E Oferta Edukacyjna E Szkoła Policealna E Technik archiwista

Technik archiwista

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem oraz postępowaniem końcowym z dokumentacją. Po ukończeniu szkoły absolwent może pracować w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt różnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Przedmioty w kształceniu:

 • podstawy archiwistyki
 • metody pracy w archiwum zakładowym
 • prawo archiwalne
 • języki obcy zawodowy w archiwistyce
 • prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych
 • podstawy przedsiębiorczości

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik archiwista.

 

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

1. Organizowanie archiwum

 • ustala wyposażenie archiwum;
 • określa zakres pracy archiwum;
 • przestrzega zasad obiegu pism;
 • wykonuje prace kancelaryjne;
 • obsługuje biurowe urządzenia techniczne;
 • opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;
 • opracowuje instrukcję kancelaryjną;
 • sporządza instrukcję archiwalną;
 • ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;
 • sporządza plan pracy archiwum zakładowego.

2. Prowadzenie archiwum

 • przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum;
 • kontroluje prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami;
 • sporządza wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;
 • dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;
 • ewidencjonuje i opracowuje akta;
 • udostępnia zasoby archiwalne;
 • wykonuje kwerendy, sporządza zaświadczenia i odpisy oraz je wydaje;
 • prowadzi ewidencję użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji;
 • prowadzi działania profilaktyczne i zabezpieczające związane z zasobem aktowym;
 • sporządza sprawozdania z działalności archiwum;
 • popularyzuje dokumentację gromadzoną w archiwum.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

 • dokonuje oceny dokumentacji;
 • przygotowuje i wypełnia dokumenty niezbędne do brakowania;
 • występuje do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie;
 • ustala sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;
 • opracowuje materiały archiwalne zgodnie z wytycznymi państwowej służby archiwalnej;
 • przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego.

4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

 • określa obowiązki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;
 • ocenia stan uporządkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum;
 • przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego;
 • zabezpiecza dokumentację;
 • podejmuje działania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów;
 • przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.

 

AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej

 • dobiera metody porządkowania dokumentacji;
 • określa przynależność zespołową i rodzaj dokumentacji;
 • segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację;
 • opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji;
 • sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji.

2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej

 • dobiera metodę porządkowania dokumentacji audiowizualnej;
 • segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację audiowizualną;
 • opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji audiowizualnej;
 • sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji audiowizualnej;
 • sporządza pomoce archiwalne dla różnego typu dokumentacji audiowizualnej.

3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych

 • dobiera metodę opracowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • porządkuje, inwentaryzuje i sporządza inwentarz archiwalny dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • posługuje się sprzętem do odtwarzania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Aktualności

Czekoladowe odlewy

Nauczyciel zawodu Pan Sylwester Kaczmarczyk pod kierownictwem Dyrektora mgr inż. Piotr Zarzyka, wykonali...

czytaj dalej

Kapsuła Czasu

Prace nad KAPSUŁĄ CZASU zostały zakończone. Kapsułę wykonał zespół pracowników CKZiU nr 2 pod kierownictwem Dyrektora...

czytaj dalej

Ogłoszenia