Technik archiwista

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem oraz postępowaniem końcowym z dokumentacją. Po ukończeniu szkoły absolwent może pracować w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt różnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Przedmioty w kształceniu:

 • podstawy archiwistyki
 • metody pracy w archiwum zakładowym
 • prawo archiwalne
 • języki obcy zawodowy w archiwistyce
 • prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych
 • podstawy przedsiębiorczości

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik archiwista.

 

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum

1. Organizowanie archiwum

 • ustala wyposażenie archiwum;
 • określa zakres pracy archiwum;
 • przestrzega zasad obiegu pism;
 • wykonuje prace kancelaryjne;
 • obsługuje biurowe urządzenia techniczne;
 • opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;
 • opracowuje instrukcję kancelaryjną;
 • sporządza instrukcję archiwalną;
 • ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;
 • sporządza plan pracy archiwum zakładowego.

2. Prowadzenie archiwum

 • przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum;
 • kontroluje prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami;
 • sporządza wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;
 • dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;
 • ewidencjonuje i opracowuje akta;
 • udostępnia zasoby archiwalne;
 • wykonuje kwerendy, sporządza zaświadczenia i odpisy oraz je wydaje;
 • prowadzi ewidencję użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji;
 • prowadzi działania profilaktyczne i zabezpieczające związane z zasobem aktowym;
 • sporządza sprawozdania z działalności archiwum;
 • popularyzuje dokumentację gromadzoną w archiwum.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

 • dokonuje oceny dokumentacji;
 • przygotowuje i wypełnia dokumenty niezbędne do brakowania;
 • występuje do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie;
 • ustala sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;
 • opracowuje materiały archiwalne zgodnie z wytycznymi państwowej służby archiwalnej;
 • przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego.

4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

 • określa obowiązki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;
 • ocenia stan uporządkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum;
 • przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego;
 • zabezpiecza dokumentację;
 • podejmuje działania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów;
 • przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.

 

AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej

 • dobiera metody porządkowania dokumentacji;
 • określa przynależność zespołową i rodzaj dokumentacji;
 • segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację;
 • opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji;
 • sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji.

2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej

 • dobiera metodę porządkowania dokumentacji audiowizualnej;
 • segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację audiowizualną;
 • opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji audiowizualnej;
 • sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji audiowizualnej;
 • sporządza pomoce archiwalne dla różnego typu dokumentacji audiowizualnej.

3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych

 • dobiera metodę opracowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • porządkuje, inwentaryzuje i sporządza inwentarz archiwalny dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • posługuje się sprzętem do odtwarzania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 • sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Aktualności

Ogłoszenia