Technik handlowiec

Branżowa szkoła II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, dzięki czemu absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Okres nauczania w branżowej szkole II stopnia wynosi 2 lata.

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia BS I w zawodzie sprzedawca
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w BS I, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w BS II, do której ubiegają się o przyjęcie
  • posiadają zaświadczenie lekarskie

Na semestr pierwszy klasy I publicznej BS II przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli BS I w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej BS II.

W BS II kształcenie odbywa się w formie zaocznej.

Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Po ukończeniu BSII w zawodzie technik handlowiec w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych uczeń będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

a) planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
b) organizowania i prowadzenia działań handlowych,
c) aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

Aktualności

Ogłoszenia