1. Główna
  2. /
  3. Ogłoszenia
  4. /
  5. Zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne

data publikacji: piątek, 2 cze 2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji pełno branżowego projektu przebudowy części Budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 2 w Radomiu na potrzeby projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa BCU-BEM 

KOD CPV: 71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego

Nazwa i adres zamawiającego:

Gminą Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom 

w imieniu, którego działa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 7, 26-600 Radom

Adres poczty elektronicznej: – ckziu2@ckziu2.radom.pl

Termin ogłoszenia: 02.06.2023r. 

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2023r. 

Adres, pod którym można uzyskać informacje:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu 
ul. Tadeusza Kościuszki 7, 26-600 Radom

Pracownik uprawniony do kontaktów z ofertami jest: mgr inż. Piotr Zarzyka 

Tel. : 48 3626253, w godzinach: 8:00– 13:00

Miejsce i termin składania ofert:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu
ul. Tadeusza Kościuszki 7, 26-600 Radom

Do dnia: 12.06.2023r.  do godziny: 13:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu 
ul. Tadeusza Kościuszki 7, 26-600 Radom

Termin otwarcia ofert: 12.06.2023r. o godz. 14:00

Oferta/Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę/propozycję przed terminem upływu jej składania. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia.

Opis sposobu przygotowania oferty / propozycji cenowej:

1.Może być złożona: osobiście, e-mailem, pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego 
   i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 26-600 Radom

2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

3. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

4. Ma obejmować całość zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji   pełnobranżowego projektu przebudowy części Budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu na potrzeby projektu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa BCU-BEM .

Przedsięwzięcie realizuje koncepcję realizującego koncepcję  centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”,  które  będzie realizowane w ramach Krajowego Planu     Odbudowy i Zwiększania Odporności,  w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,  jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa     wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Wykonawca przedmiotu zamówienia musi dysponować odpowiednimi środkami organizacyjno – technicznymi i finansowymi oraz kadrą posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantującą należyte wykonanie umowy.

Szczegółowy zakres dokumentacji:

1. przebudowę polegającą na adaptacji i remoncie części istniejących pomieszczeń w budynku oświaty w celu stworzenia samodzielnego Branżowego Centrum Umiejętności.

 Głównym zadaniem jest wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych z istniejącej sali gimnastycznej, oraz wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników i uczniów w postaci węzłów sanitarnych, pokoju nauczycieli, pokoju socjalnego, szatni. Projektuje się dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (wc niepełnosprawni, likwidacja barier – rampa, platforma schodowa).

2. Sporządzenie inwentaryzacji budynku; 

3. Sporządzenie ekspertyzy/oceny stanu technicznego budynku;

4.  Opinia geotechniczna gruntu; 

5. W zależności od potrzeb uzyskanie niezbędnych dokumentów w celu uzupełnienia lub wydania nowych warunków dostawy energii elektrycznej, paliwa gazowego, dostawy wody 
i odprowadzenia ścieków oraz dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej.

W ramach zamówienia do Wykonawcy należy:

1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami – 5 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

2. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – po 2 egzemplarze + wersja elektroniczna;

3. Opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – po 2 egzemplarze + wersja elektroniczna;

4. Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych- jeśli wymagane. 

Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Opis techniczny do koncepcji przebudowy części budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności zlokalizowanego na działce Nr  2/13 (obr. 0090; ark. 91) w Radomiu, woj. Mazowieckie

1. Dane ogólne o budynku

   Część budynku objętego opracowaniem będzie pełniło funkcję samodzielnego Branżowego Centrum Umiejętności 

2. Przeznaczenie i program użytkowy.

Planowane przedsięwzięcie zakłada przebudowę polegającą na adaptacji i remoncie części istniejących pomieszczeń w budynku oświaty w celu stworzenia samodzielnego Branżowego Centrum Umiejętności. Głównym zadaniem jest wydzielenie sal dydaktycznych z istniejącej sali gimnastycznej oraz wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników i uczniów w postaci węzłów sanitarnych, pokoju nauczycieli, pokoju socjalnego, szatni. Projektuje się dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (wc niepełnosprawni, likwidacja barier – rampa, platforma schodowa).

3. Zakres prac przebudowy

Prace wymienione poniżej winny być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.

1. demontaż istniejącej posadzki na sali gimnastycznej, oraz posadzek drewnianych  w pozostałej części budynku

2. rozbiórka ścian działowych przeznaczonych do rozbiórki

3. wykonanie nowych nadproży stalowych (podniesienie istniejących, wykonanie nowych otworów)

4. docieplenie stropu nad salą gimnastyczną, wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż nowego orynnowania.

5. demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowanie nowej aluminiowej wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wod-kan, wentylacji mechanicznej, przeniesienie instalacji CO, 

6. podniesienie poziomu posadzek, wykonanie nowych podłóg na gruncie, oraz warstw wykończeniowych

7. wykonanie nowych ścian działowych, zamurowań oraz gładzi gipsowych na nowych i istniejących ścianach, pomalowanie ścian

8. ułożenie płytek na ścianach i podłogach w pom. higieniczno-sanitarnych

9. wykonanie sufitów podwieszanych

10. wykonanie podjazdu oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych

11. wykonanie elewacji zewnętrznej 

12. wykonanie utwardzeń i parkingów na działce nr 2/9 i części działki 4/4

UPRAWNIENIA WYKONAWCY

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się oferenci niepodlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z późn. zm.), którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadają wiedzę i doświadczenie;

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował 

                     CENA    100% 

2. Oferta / Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:

  1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru: Plik PDF do pobrania
  2. Oświadczenie uprawniające wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, (np. o prowadzeniu działalności gospodarczej);
  3. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie/propozycji cenowej:

Zaproponowana cena powinna zawierać:

  • Wartość (netto/brutto) określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

  1. Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 1 oraz zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 2

INFORMACJE POZOSTAŁE

Zamawiający nie dopuszcza składania częściowych ofert cenowych. 

W prowadzonej procedurze nie jest wymagane wniesienie wadium. 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz propozycji cenowej 

Załącznik nr 2 – Umowa o prace projektowe

Opis przedmiotu zamówienia do druku

Kategorie wpisów

Archiwum

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Aktualności

Ogłoszenia